Ul. Prve Tuzlanske brigade broj 3, Tuzla

+387 (0)35 319 200 cobra.office@cobrasecurity.ba

TEHNIČKA ZAŠTITA

U cilju za što bolje i kvalitetnije, pružanje usluga zaštite, u djelatnost Security društava spada i tehnička zaštita, koja se sastoji od nekoliko segmenata: 

– Protivprovalna i protuprepadna zaštita, u vidu alarmnih sistema, sistema obavješatavanja i upozoravanja, sistema komunikacije sa DOC (Dojavnim Operativnim Centrom). Komunikacija se ostvaruje putem tele komunikacije, GSM komunikacijom, GPS system komunikacije, GPRS system komunikacije, Internet komunikacijom, i drugi vidovi gore navedenih a tehnički osavremenjenih sistema komunikacije. 

– Vatrodojavna i protupožarna zaštita, u vidu sistema vatrodojavnih detektora, protupožarnih sistema gašenja požara u slučaju nastanka istih, kombinacije alrmnih i sistema vatrodojave sa povezivanjem na DOC. 

– Sistemi kontrolnih rampi i control-metal detection systems (metal detektor kontrola). Navedeni sistemi su posebno interesantni za institucije tipa, organa uprave, sudova, trgovniskih centara, banaka, mikrokreditnih fondacija i dr.

– Health Care Digital Systems (HCDS), su sistemi namjenjeni za stare i iznemogle osobe, osobe sa visokim stepenom invaliditeta, nepokretne osobe itd.
Ovi sistemi rade na principu poplavnih detektora, detektora emisije otrovnih gasova, detektora pada i unesrećenja, unutar prostora koji se štiti. Taj sistem je povezan sa sistemom Medicinskih službi, Policijskih uprava, Vatrogasnih centara i zaštitarskih agencija.

 Sistemi tehničke zaštite uobičajeno čini, jedan paket usluga zaštite u koji spada i angažman interventnih patrola, koje u slučaju alarmnog stanja, izlaze na lice mjesta, pri čemu utvrđuju činjenično stanje i djeluju prema zakonskim ovlastima i sukladno potrebema i zahtjevima na terenu.